Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaké povinnosti platí u vymáhání dluhu na nájemném po dlužníku který je v insolvenci?

Jaká je promlčení lhůta u tohoto sepsání?

DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU
(dále jen „dohoda“)
Čl. 1
Účastníci dohody
1.1 Jméno, přijmení, rodné číslo a trvalý pobyt, (dále jen
„pronajímatel“).
1.2 Jméno, přijmení, rodné číslo trvalý pobyt (dále jen
„nájemce“).

Čl. 2
Úvodní ustanovení
Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne 24.3.2015 nájemní smlouvu (dále jen „nájemní smlouva“),
na základě které pronajímatel pronajímá nájemci prostor sloužící k podnikání - vymezenou
jednotku ( čísla adresa atd.) . Nemovitost se nachází v přízemí domu vlevo od
vchodu, v sousedství sušárny na prádlo, číslo bla bla.

2.1 (dále jen „předmět nájmu“)

Čl. 3
Předmět dohody
3.1 Účastníci se na základě této dohody domluvili, že nájem předmětu nájmu skončí ke dni
9.6.2015
3.2 Nájemce se zavazuje předmět nájmu předat pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal
nejpozději nejpozději do 30.6.2015.
Čl. 4

Uznání dluhu a vyrovnání dlužného nájemného
4.1 Nájemce je v prodlení s placením nájemného za měsíc květen, ve kterém měl zaplatit
nejpozději do 25.5.2015 4 500 Kč, ale dodnes platbu neuskutečnil. Dále není uhrazena platba
nájemného za 8 dní v měsící červnu ve výší 1200 Kč. Tento dluh měl být vyrovnán v den
rozvázání smlouvy. Nájemce uznává svůj dluh na nájemném a službách a zavazuje se, že jej
vyrovná nejpozději do 19.9.2015, možno i formou pravidelných či nepravidelných splátek.

4.2 Dle článku 4.5. uzavřené nájemní smlouvy: V případě nesplnění povinnosti platit nájemné
nebo služby řádně a včas je smluvními stranami sjednána smluvní pokuta ve výši 0,5% z
dlužné částky, kterou pronajímatel uplatní za každý započatý kalendářní den prodlení s
kteroukoli platbou dle této smlouvy (zejména jednotlivé platby nájemného a služeb nebo jejich
část, doplatek z vyúčtování služeb, doplatek valorizace) s tím, že právo na náhradu škody
zůstává nedotčeno a pronajímatel se může domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

Pokuta z prodlení z částky 4 500 Kč činí od 25.5. 2015 22,50 Kč denně až do dne splacení a
pokuta z prodelní z částky 1200 Kč činí od 9.6.2015 6 Kč denně až do dne splacení.
Nájemce bere na vědomí růst denních pokut o 28,50 Kč. Zavazuje se tyto pokuty řádně splatit.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
5.1 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každý
z účastníků obdrží po jednom (1) vyhotovení.

5.2 Bude-li kterékoli ustanovení této dohody neplatné nebo nevymahatelné, nezpůsobuje to
neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení této dohody, pokud je takové
ustanovení oddělitelné od této dohody jako celku. Účastníci dohody se zavazují vyvinout
maximální úsilí k nahrazení takového ustanovení této dohody, které bude svým obsahem a
účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.

5.3 Účastníci dohody souhlasně prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetli, jejímu obsahu
porozuměli, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které
by tato dohoda nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této dohody
a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné
způsobilosti k právním úkonům, a dále že tato dohoda nebyla ujednána v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek a veškerá prohlášení v této dohodě odpovídají skutečnosti, což vše
níže stvrzují svými podpisy.

V bla bla dne: 9.6.2015

Pronajímatel bla bla podpis

nájemce bla bla podpis

Součástí této dohody o skončení nájmu je příloha č 1. Předávací protokol

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny