Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Může mě učitel nutit mít kameru v online hodině

Distanční výuka je povinna a je to i ve školském zákoně. Takže přítomen musíš být, kamera není povinnost.

1. Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční (denní docházka), tak distanční formou výuky – zde v míře odpovídající okolnostem a možnostem rodiny. Délku a způsob výuky, rozvrh hodin a přestávek při vzdálené výuce stanovuje ředitel školy.
2. Z toho vyplývá povinnost Vašich dětí účastnit se v případě uzavření škol distanční výuky a plnit výuková zadání ve stanovené formě, čase a termínech.
3. Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti (či neúčasti) žáka na vyučování, a to i v jeho distanční formě do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti (neúčasti) žáka.
4. Žák je povinen být ve škole (v případě vyhlášení mimořádných opatření) vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem. V tomto případě Vás žádáme, aby žák byl vybaven 3 rouškami z důvodu možné výměny v průběhu vyučování, případně ve školní družině.
5. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem a mají uhrazené obědy. Konzumovat oběd přímo v jídelně či vyzvedávání obědů do jídlonosičů je umožněno jen žákovi/osobě, které nebyla zakázána přítomnost ve škole ani nařízena karanténa. Výdej jídla do jídlonosičů se provádí formou bezkontaktního výdeje. Čas výdeje bude upřesněn před zahájením distanční výuky.
6. Hodnocení výsledků vzdělávání:
Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva je provedeno souhrnné hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku.
Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, prověrky), při distanční výuce jsou výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia, v listinné, nebo digitální podobě.
Zákonní zástupci jsou o průběhu distančního vzdělávání informováni průběžně třídním učitelem mailem, telefonicky nebo osobně v souladu s předem vzájemně nastavenými pravidly. Pokud bude pro školu, třídu, případně skupinu žáků nastavena distanční výuka obdržíte podrobné informace o jejím průběhu od třídního učitele.

Toto platí pro základní školu, a každá škola to může mít trochu jinak. Kameru bych neřešil, kameru nemám a hotovo.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny