Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vyřízení občanského průkazu mimo trvalé bydliště

http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.as px

Jak a kam se obrátit

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu, může občan podat žádost:

u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22,

v elektronické podobě místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři* za těchto podmínek:
lze použít digitalizovanou fotografii občana a jeho podpis z evidence občanských průkazů nebo z evidence cestovních dokladů, jestliže od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana,
žádost se zasílá prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

* Přístup k tomuto formuláři je v části „Formuláře“.

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává pouze u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kterým je:

obecní úřad obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze úřad městské části Prahy 1 až 22), v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu,
obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky,
Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny