Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Co říkáte na výsledek při žádosti o vydání rozhodnutí k Územnímu souhlasu pro umístění mobilheimu?

Vracím se ještě k tomu našemu zamítnutému potřebnému "územnímu souhlasu" k umístění mobilheimu.
Jak si myslíš, že by se "odvíjel" náš problém, v případě osazení toho mobilheimu i přes ten zamítavý souhlas místního odboru výstavby měst.úřadu?
S tím, že máme veškeré souhlasy účastníků řízení, včetně toho správce vodního toku-povodí, který rovněž, i přes ustanovení vodního zákona s ohledem na "povodňovou uzávěru", v případě respektování jím daných konkrétních podmínek (realizovaných), neměl proti jeho osazení námitek a s jeho umístěním souhlasil.
Jak si myslíš, že by proběhlo, v případě že by došlo pak k "napadení" a řízení, ze strany stavebního úřadu, který by tedy mohl, na základě § 129 stav.zákona (viz citace dále), nařídit odstranění stavby?
Zastupující stavební technik, který nám ten územní souhlas vyřizoval, nám říkal, že by neměl být žádný problém a máme ten mobilheim osadit.
Třeba by bylo pak dodatečně možné realizovat, vše Tebou výše uvedené, teprve na základě tohoto případného řízení o "odstranění stavby".
V rámci dodatečného povolení pouze "naráží" na odst.3, písmeno b, ale vzhledem k vyjádření správce vodního toku ani zde by neměl být problém.
Co ty na to ? Dík za odpověď.:-/

Výpis o odstranění stavby ze zák. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
§129
(1) Stavební úřad nařídí odstranění stavby
a) vlastníku stavby, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby;---
b) vlastníku stavby nebo s jeho souhlasem stavebníkovi stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem nebo bez opatření nebo jiného úkonu toto rozhodnutí nahrazující anebo v rozporu s ním, a stavba nebyla dodatečně povolena, --- d) vlastníku stavby, která nevyžaduje územní rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení stavby, ale je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy, --- (2) Stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby uvedené v odstavci 1 písm. b). V oznámení zahájení řízení vlastníka nebo stavebníka poučí o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné povolení stavby. Byla-li žádost o dodatečné povolení podána před zahájením řízení o odstranění stavby, má se za to, že byla podána v okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby. Pokud stavebník nebo vlastník stavby požádá ve stanovené lhůtě o její dodatečné povolení, stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti. Jde-li o stavbu vyžadující stavební povolení, žadatel předloží podklady předepsané k žádosti o stavební povolení. Jde-li o stavbu vyžadující pouze územní rozhodnutí, žadatel předloží podklady předepsané k žádosti o územní rozhodnutí. V řízení o dodatečném povolení stavby stavební úřad postupuje přiměřeně podle § 90 a § 110 až 115; ohledání na místě je povinné. Účastníky řízení o dodatečném povolení stavby jsou osoby uvedené v § 109, a pokud je v řízení posuzováno umístění stavby nebo změna oproti územnímu rozhodnutí, rovněž osoby uvedené v § 85. Na uplatňování námitek účastníků řízení o dodatečném povolení stavby se obdobně použijí ustanovení o uplatňování námitek v územním a stavebním řízení.
(3)Stavbu uvedenou v odstavci 1 písm. b) lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník prokáže, že a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území,
b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje, (* správce povodí ale souhlasí)
c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem. Bude-li stavba dodatečně povolena, stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví. Dodatečné povolení nahrazuje v příslušném rozsahu územní rozhodnutí. Bude-li předmětem dodatečného povolení rozestavěná stavba, stavební úřad stanoví podmínky pro její dokončení.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny