Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaké povinnosti platí u vymáhání dluhu na nájemném po dlužníku který je v insolvenci?

Dlužník v roce 2016 po schválení oddlužení splátkovým kalendářem majitelovy podepsal po skončení nájmu uznání dluhu 7000 Kč na nájemném splatném do tří měsíců, s tím že v uznání dluhu jsou po těch tří měsících počítány uroky z prodlení.

Do tří měsíců nesplaceno. (promlčecí lhuta u uznání dluhu na najemnem činí 10let)

Ted je rok 2020 insolvence stále trvá pokračuje a žádný návrh na zruseni insolvence kvuli vzniku noveho dluhu v insolvenci od majitele podán k soudu nebyl. Samozřejmě že věřitel/majitel může požádat soud aby dlužníkovy insolvenci zrušili pro vznik nového dluhu. Ale co když tak neudělá? Může majitel počkat až dlužníkovy skončí insolvence aby se mohl soudit schválně o dluh navýšený na urocích které narostli běhěm pěti let co byl dluznik v insolvenci? Nebo má majitel/věřitel povinnost dluh začít soudně řešit co nejdříve po uplynutí sjednaných tří měsícu?

Předmět Autor Datum
Premlčacia lehota je v prípade občiansko-právnych vecí v prípade fyzických osôb a ich záväzkov podľa…
Nuda 03.07.2020 09:53
Nuda
Soudíš podle českých nebo slovenských zákonů
František 03.07.2020 14:37
František
"Nesoudím", ale viem, ovládam oba zákonníky platného práva v prípade premlčacích lehôt. Kadejaké in… nový
Nuda 03.07.2020 16:06
Nuda
Jaká je promlčení lhůta u tohoto sepsání? DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU (dále jen „dohoda“) Čl. 1 Účastní… nový
František 04.07.2020 19:06
František
Protože jsi podepsal uznání dluhu, tak je promlčecí doba 10 let… nový
Kachlík 19.07.2020 14:54
Kachlík
Premlčacia lehota je v prípade občiansko-právnych vecí v prípade fyzických osôb a ich záväzkov podľa… poslední
František 19.07.2020 16:36
František
ovládam oba zákonníky platného práva :-D:-D:-D Tak tohle si snad uložím… nový
Kachlík 11.07.2020 13:31
Kachlík
Magistr Kelly, doktor obou magií. nový
karel 11.07.2020 14:24
karel

Premlčacia lehota je v prípade občiansko-právnych vecí v prípade fyzických osôb a ich záväzkov podľa platnej legislatívy tri (3) roky, (v obchodnom práve dva roky). Jedine v prípade právoplatného uznania dlhu súdom od vykonateľnosti rozsudku, je táto premlčacia doba desaťročná.

Uznanie dlhu, prípadne iné dodatky k zmluve, nemajú právny základ k plneniu po zákonom stanovenej lehote podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení, ktorá je explicitne daná do doby jej vymožiteľnosti, do troch rokov od času zmeškania poslednej platby.

Neviem, odkiaľ si čerpal vedomosti a znalosti, aké v dopyte uvádzaš, citujem:
"Do tří měsíců nesplaceno. (promlčecí lhuta u uznání dluhu na najemnem činí 10let)"

Jedine súd by mohol rozhodnúť o dodatočnej platnosti uznania dlhu, čo určite nespraví lebo sa drží platných zákonov, ktoré sú procesne nadradené nad internými dohodami medzi fyzickými či právnickymi osobami.

"Nesoudím", ale viem, ovládam oba zákonníky platného práva v prípade premlčacích lehôt.

Kadejaké interné, zmluvné, písomné dohody účastníckych strán sú irelevantné. Aj v "zlatom rámčeku orazené bumágou" notárom a spol. kompetentných, úradných osôb.

Jaká je promlčení lhůta u tohoto sepsání?

DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU
(dále jen „dohoda“)
Čl. 1
Účastníci dohody
1.1 Jméno, přijmení, rodné číslo a trvalý pobyt, (dále jen
„pronajímatel“).
1.2 Jméno, přijmení, rodné číslo trvalý pobyt (dále jen
„nájemce“).

Čl. 2
Úvodní ustanovení
Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne 24.3.2015 nájemní smlouvu (dále jen „nájemní smlouva“),
na základě které pronajímatel pronajímá nájemci prostor sloužící k podnikání - vymezenou
jednotku ( čísla adresa atd.) . Nemovitost se nachází v přízemí domu vlevo od
vchodu, v sousedství sušárny na prádlo, číslo bla bla.

2.1 (dále jen „předmět nájmu“)

Čl. 3
Předmět dohody
3.1 Účastníci se na základě této dohody domluvili, že nájem předmětu nájmu skončí ke dni
9.6.2015
3.2 Nájemce se zavazuje předmět nájmu předat pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal
nejpozději nejpozději do 30.6.2015.
Čl. 4

Uznání dluhu a vyrovnání dlužného nájemného
4.1 Nájemce je v prodlení s placením nájemného za měsíc květen, ve kterém měl zaplatit
nejpozději do 25.5.2015 4 500 Kč, ale dodnes platbu neuskutečnil. Dále není uhrazena platba
nájemného za 8 dní v měsící červnu ve výší 1200 Kč. Tento dluh měl být vyrovnán v den
rozvázání smlouvy. Nájemce uznává svůj dluh na nájemném a službách a zavazuje se, že jej
vyrovná nejpozději do 19.9.2015, možno i formou pravidelných či nepravidelných splátek.

4.2 Dle článku 4.5. uzavřené nájemní smlouvy: V případě nesplnění povinnosti platit nájemné
nebo služby řádně a včas je smluvními stranami sjednána smluvní pokuta ve výši 0,5% z
dlužné částky, kterou pronajímatel uplatní za každý započatý kalendářní den prodlení s
kteroukoli platbou dle této smlouvy (zejména jednotlivé platby nájemného a služeb nebo jejich
část, doplatek z vyúčtování služeb, doplatek valorizace) s tím, že právo na náhradu škody
zůstává nedotčeno a pronajímatel se může domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

Pokuta z prodlení z částky 4 500 Kč činí od 25.5. 2015 22,50 Kč denně až do dne splacení a
pokuta z prodelní z částky 1200 Kč činí od 9.6.2015 6 Kč denně až do dne splacení.
Nájemce bere na vědomí růst denních pokut o 28,50 Kč. Zavazuje se tyto pokuty řádně splatit.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
5.1 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každý
z účastníků obdrží po jednom (1) vyhotovení.

5.2 Bude-li kterékoli ustanovení této dohody neplatné nebo nevymahatelné, nezpůsobuje to
neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení této dohody, pokud je takové
ustanovení oddělitelné od této dohody jako celku. Účastníci dohody se zavazují vyvinout
maximální úsilí k nahrazení takového ustanovení této dohody, které bude svým obsahem a
účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.

5.3 Účastníci dohody souhlasně prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetli, jejímu obsahu
porozuměli, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které
by tato dohoda nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této dohody
a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné
způsobilosti k právním úkonům, a dále že tato dohoda nebyla ujednána v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek a veškerá prohlášení v této dohodě odpovídají skutečnosti, což vše
níže stvrzují svými podpisy.

V bla bla dne: 9.6.2015

Pronajímatel bla bla podpis

nájemce bla bla podpis

Součástí této dohody o skončení nájmu je příloha č 1. Předávací protokol

Premlčacia lehota je v prípade občiansko-právnych vecí v prípade fyzických osôb a ich záväzkov podľa platnej legislatívy tri (3) roky, (v obchodnom práve dva roky). Jedine v prípade právoplatného uznania dlhu súdom od vykonateľnosti rozsudku, je táto premlčacia doba desaťročná.

Uznanie dlhu, prípadne iné dodatky k zmluve, nemajú právny základ k plneniu po zákonom stanovenej lehote podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení, ktorá je explicitne daná do doby jej vymožiteľnosti, do troch rokov od času zmeškania poslednej platby.

Neviem, odkiaľ si čerpal vedomosti a znalosti, aké v dopyte uvádzaš, citujem:
"Do tří měsíců nesplaceno. (promlčecí lhuta u uznání dluhu na najemnem činí 10let)"

Jedine súd by mohol rozhodnúť o dodatočnej platnosti uznania dlhu, čo určite nespraví lebo sa drží platných zákonov, ktoré sú procesne nadradené nad internými dohodami medzi fyzickými či právnickymi osobami.

takže to co napsal nuda je podle tebe blbost??

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru